மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 3,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 – 20,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 10,000 – 25,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி