ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Peninsula

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 850 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 60, 150, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 60 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 172 467 6555

SCO 363 & 364, Sector 8, Budanpur, Panchkula, Chandigarh 134109, India, Chandigarh
+91 172 467 6555
gaurav_185222@yahoo.co.in
info@peninsulahospitality.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ